دستاوردها - تندیس واحد نمونه صنعتی

تندیس واحد نمونه صنعتی


توضیحات achivements

کسب تندیس واحد صنعتی نمونه، توسط شرکت پوسان، در سال 1394

سال

دریافت تندیس


1394

ارائه دهنده

تندیس


وزارت صنایع و معادن