دستاوردها - تندیس کنفرانس ملی کارآفرینی

تندیس کنفرانس ملی کارآفرینی


توضیحات achivements

کسب تندیس کنفرانس ملی کارآفرینی، در کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی توسط شرکت پوسان، در سال 1394

سال

دریافت تندیس


1394

ارائه دهنده

تندیس


اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران