دستاوردها - لوح سپاس

لوح سپاس


توضیحات achivements

کسب لوح سپاس، توسط شرکت پوسان، به دلیل اخذ درجه عالی در طرح  PRPs و همچنین پیاده سازی سیستم های ایمنی و سلامت مواد غذایی، از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مرکزی در گرامیداشت روز جهانی غذا در سال 1395

سال

دریافت لوح


1395

ارائه دهنده

لوح


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مرکزی