دستاوردها - تقدیرنامه

تقدیرنامه


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در سال 1395، موفق به دریافت تقدیرنامه، از طرف استاندار محترم استان مرکزی، و شرکت بازرگانی دولتی ایران گردید.

سال

دریافت لوح


1395

ارائه دهنده

لوح


استاندار محترم استان مرکزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران