دستاوردها - تندیس گرامیداشت روز جهانی غذا

تندیس گرامیداشت روز جهانی غذا


توضیحات achivements

کسب تندیس غذا، صنعت و سلامت، توسط شرکت پوسان، در گرامیداشت روز جهانی غذا، از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در سال 1395

سال

دریافت تندیس


1395

ارائه دهنده

تندیس


معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی