دستاوردها - تندیس طلایی صنعت و معدن

تندیس طلایی صنعت و معدن


توضیحات achivements

کسب تندیس طلایی صنعت و معدن، توسط شرکت پوسان، در جشنواره بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال 1398

سال

دریافت تندیس


1398

ارائه دهنده

تندیس


وزارت صنایع و معادن