دستاوردها - واحد صنعتی نمونه استان مرکزی 1398

واحد صنعتی نمونه استان مرکزی 1398


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در سال 1398، موفق به دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان مرکزی، از طرف استاندار محترم استان مرکزی گردید.

سال

دریافت لوح

1398

ارائه دهنده

لوح


استاندار محترم استان مرکزی