دستاوردها - تندیس اولین جشنواره کارخانجات برتر

تندیس اولین جشنواره کارخانجات برتر


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در اولین جشنواره کارخانجات برتر، موفق به دریافت تندیس این جشنواره، در سال 1388 گردید.

سال

دریافت تندیس

1388

ارائه دهنده

تندیس

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران