دستاوردها - واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1396

واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1396


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در سال 1396، موفق به دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان مرکزی، از طرف استاندار محترم استان مرکزی گردید.

سال

دریافت لوح


1396

ارائه دهنده

لوح


استاندار محترم استان مرکزی