دستاوردها - واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1397

واحد نمونه صنعتی استان مرکزی سال 1397


توضیحات achivements

شرکت پوسان، در سال 1397، موفق به دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان مرکزی، از طرف استاندار محترم استان مرکزی گردید.

سال

دریافت لوح


1397

ارائه دهنده

لوح


استاندار محترم استان مرکزی